Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Arbetsområden

Upptäck en mängd jobbmöjligheter och hitta ditt drömjobb inom olika fokusområden, affärssektorer och anläggningar i världen.

Passar alla perfekt: Våra fokusområden

Vi är på väg att bli ett världsledande företag inom Internet of Things. Se inom vilka andra områden vi utvecklar banbrytande lösningar.

Forskning

Forskning

I sektorn Research and Advance Engineering ser du hur dina idéer direkt påverkar produkterna. Utveckla innovativa lösningar för företag och kunder som också innebär högre effektivitet, kvalitet och tillförlitlighet. I våra egna forskningscentrum, hittar du all utrustning för att hitta nya idéer och ta vara på vår innovationskraft.

Engineering

Engineering

Kraven på elektriska och elektroniska system (EE-system) i moderna fordon ökar hela tiden. När antalet system i fordonsnätverket ökar måste också datahanteringen fungera tillförlitligt.

På Bosch Engineering skapar du nya mobilitetslösningar och ökar drivlinans effektivitet och förarkomforten i dagens fordon.

Artificiell intelligens för produkter (AIoT: Artificial Intelligence of Things)

Artificiell intelligens för produkter (AIoT: Artificial Intelligence of Things)

I mötet mellan artificiell intelligens (AI) och anknutna produkter (IoT) skapas hur många möjligheter som helst — hemma, på jobbet eller när du är ute på vägarna. Detta är anledningen till varför vi har ställt in siktet på den här avgörande tekniken. På Bosch arbetar i princip varannan medarbetare med programvaror och på vilket sätt vi kan förbättra och fortsätta utveckla programvarorna.

Du kan hjälpa oss med att ta artificiell intelligens för produkter till nästa nivå, underlätta i människors vardag och etablera helt nya tekniker.

Tillverkning

Tillverkning

Med våra Industri 4.0-lösningar för uppkopplad tillverkning optimerar vi produktions- och logistikprocesser. Vi utvecklar lösningar som låter maskiner kommunicera varandra. Det både förkortar produktionstiden och ökar säkerheten. Genom insamling, visualisering och analys av maskin-, process- och sensordata kan du hjälpa oss öppna dörren till en ny värld av möjligheter.

Funktionsområden för konstruktion, programvara och IT

Från tillämpningskonstruktion och produktion till maskinvara, IT och programvara – med oss kan du omsätta framtidsvisioner till meningsfull teknik som är "Invented for life."

Inom applikationskonstruktion ansvarar du för att konfigurera maskin- och programvara för förbränningsmotorer och ser exempelvis till att uppställda prestanda- och emissionsmål uppnås. Dina arbetsuppgifter består av driftsättning och optimering av elektroniska motorstyrsystem, konfiguration av programvaruparametrar i styrenheter, prototyptestning samt uppställning och driftsättning av motorprovbänkar. Du arbetar tätt med närliggande avdelningar, exempelvis programvaru- och komponentutveckling, med anläggningarna och testplatserna. Du håller samtidigt kontakt med våra säljare och kunder, exempelvis vid presentationer.

Inom tillverkning planerar och optimerar du tillverkningen av produkter på en av våra anläggningar. Du arbetar med konstruktionsteam som utvecklar nya konkurrenskraftiga produkter, hela tiden med fokus på kvalitet, kostnader och kunder. Du utvecklar nya processer med närliggande avdelningar, exempelvis produkt- och processutveckling och inköp. Som planerare utformar du tillverkningsprocesser som uppfyller riktlinjer för kvalitetsstyrning, och tillsammans med logistiker utvecklar du optimala tillverkningssekvenser för våra produkter. Du köper in nya maskiner och ny utrustning, samtidigt som du ser till att de maskiner som behövs är driftklara. Under produktionen analyserar och optimerar du befintliga tillverkningstekniker och processer.

Inom maskinvaruutveckling bedömer du funktion, design och specifikationer hos elektronikkomponenter. Du utvecklar prototyper, moduler och plattformar med layoutsimuleringar. Förutom konstruktion av styrenheter och kretsar – analoga och/eller digitala – utvecklar du lösningar för specifika kundkrav. Du kommer både att utveckla komponenter och testa dem. I din funktion samarbetar du med många andra områden, från tillämpningskonstruktion och tillverkning till forskning och utveckling samt försäljning.

Inom informationsteknik jobbar du i gränssnittet mellan elkonstruktion, datavetenskap och affärsverksamhet. Du utvecklar system för informations- och databearbetning och hanterar den program- och maskinvara som behövs. I ditt arbete ska du utforma IT-lösningar anpassade till individuella kundbehov och förbereda strategier för att samordna IT-system mellan olika divisioner. Du arbetar tillsammans med kollegor inom redovisning, finans, dataskydd, informationssäkerhet och internrevision. Du samarbetar också med säljare för att komma över nya projekt. Förutom analysering av funktions- och gränssnittskrav för data- och informationsbearbetning tar du en aktiv roll i den operativa styrningen.

Inom detta område utvecklar och programmerar du programvara för olika aspekter av produkternas funktioner. Tillsammans med kollegor inom datorteknik, tillämpningskonstruktion, maskinvaruutveckling och tekniskt säljstöd skapar du kravanalyser och utvecklar användarspecifika lösningar. I dina uppgifter ingår att simulera och modellera programvaruarkitekturer och medverka i deras utveckling och design. Förutom implementering och integrering av programvara i elektroniska system kommer du att validera och verifiera programvara samt utföra kvalitetskontroller.

Våra områden inom ekonomi m.m.

Från redovisning och logistik till marknadsföring och försäljning – många dörrar står öppna för dig. Upptäck alla jobbmöjligheter hos Bosch.

På avdelningarna för intern- och affärsredovisning ansvarar du för att ledningsgruppen har all information som behövs för att fatta välgrundade affärsbeslut. I affärsredovisningsteamet ser du till att de publicerade resultatrapporterna uppfyller alla regler och riktlinjer för redovisning.

Inom internredovisning ansvarar du för att varje månad förbereda förvaltningskontona, inklusive information om vinster och förluster samt balansräkningar. Du sammanställer också årsbudgeten för de kommande åren och ser till att prognoserna uppdateras varje kvartal anpassat till resultatförändringar i verksamheten. Du förbereder också månatliga ledningsrapporter och presenterar dem för andra ledningsgrupper. Rapporterna ska förklara eventuella avvikelser mellan budget och prognos, identifiera risker och möjligheter för varje division/anläggning eller avdelning. Du ska också se till att nödvändiga åtgärder i så fall vidtas. På så sätt maximeras våra möjligheter och riskerna minskar.

Ett av dina huvudansvar inom affärsredovisning är att bokföra lagstadgade konton och hantera bokslutsrevisionsprocessen. Dessutom ska du underhålla huvudboken, leverantörsreskontra och balansräkningar samt ge stöd till internkunder inom exempelvis internkontroller och hantering av anläggningstillgångar.

Inom kreditkontroll ser du till att kunderna betalar enligt de fastställda betalningsvillkoren, och du genomför regelbundna kreditkontroller för att verifiera att kreditgränserna är relevanta och inte behöver justeras på grund av olika förändringar. Du och ditt team följer snabbt upp försenade betalningar för att minska riskerna för företaget.

Inom inköp letar du ständigt efter de tillförlitligaste leverantörerna, den högsta kvaliteten och de bästa priserna både inom och utanför landets gränser. Det gäller för råmaterial, delar, komponenter och förbrukningsmaterial för tillverkningen av våra produkter, samt för maskiner, produkter och tjänster som IT-utrustning och servicenivåavtal. Dina huvuduppgifter är bland annat att kontrollera varukvaliteten, genomföra godkännandetester och revisioner samt optimera distributionskedjor. Andra viktiga uppgifter är att hitta nya och tillförlitliga leverantörer på nya marknader och utveckla förstahandsleverantörer. Du optimerar kvaliteten och effektiviteten i alla leveranser och löser eventuella leverantörsproblem som uppstår. Du samarbetar med interna avdelningar och är duktig förhandlare. Du hanterar också operativa och strategiska funktioner, exempelvis konsolidering av inköp av vissa varukategorier i företaget för att sänka priset. och löser eventuella leverantörsproblem som uppstår. Du samarbetar med interna avdelningar och är duktig förhandlare. Du hanterar också operativa och strategiska funktioner, exempelvis konsolidering av inköp av vissa varukategorier i företaget för att sänka priset.

Inom forskning och utveckling arbetar du med det som är avgörande för vår framgång. Du skapar basen för innovativa produkter, utvecklar ny teknik och säkrar långsiktigt företagets ledande position. Beroende på område och din specialitet jobbar du i en utvecklingsavdelning i en specifik division. Det finns många valmöjligheter för dig: Nya och alternativa produktions- och drivsystem, solcellssystem och batterimaterial, fluidmekanik och effektelektronik, högfrekvensteknik och 3D-design – det är bara några av de tekniska och naturvetenskapliga områden där vi levererar spjutspetsprodukter. Du kan förvänta dig en modern arbetsmiljö. I ditt jobb samarbetar du tätt med närliggande avdelningar, externa forskningsorgan och kundernas utvecklingsavdelningar.

Du designar tekniska produkter och testutrustning. Du uppför tillverkningsanläggningar enligt kundernas och våra interna specifikationer eller tillverkningsenheter. Det omfattar detaljerad konfiguration av individuella mikrokomponenter i produktutvecklingen eller komplett design av produktionsutrustning i specialtillverkningsmaskiner. I en parallell konstruktionsprocess integrerar du alla specificerade funktioner och tillverkningsaspekter i den slutliga designen. Du arbetar tätt med andra avdelningar (utveckling, tillverkning, inköp, specialmaskinskonstruktion med flera) och skapar en solid design som uppfyller alla krav på kvalitet, kostnad och tid.

Inom logistik ser du till att flödet av gods, material och information löper friktionsfritt både inom företag och via alla kontaktpunkter med dotterbolag, kunder och leverantörer. Exempelvis kommer du att planera försörjningen av råvaror för tillverkningen och se till att lagernivåerna är tillräckliga men inte överdimensionerade. Du kanske också koordinerar produktleveranser till kunder eller hanterar och designar hela distributionskedjor. Ditt arbete omfattar utveckling av IT-baserade strategier för inköp, transport, lagerhantering och tillverkning – hela tiden i samarbete med interna kontakter, kunder och tjänsteleverantörer.

Inom marknadsföring samarbetar du med andra funktionsområden och tar fram effektiva strategier för utveckling och marknadsföring av produkter och tjänster. Du vet att dina beslut är avgörande för hur olika målgrupper uppfattar våra varumärken. Du analyserar aktivt nya affärsområden och utvecklar optimala prissättningsstrategier, granskar inköpsbarriärer och vidtar åtgärder för att övervinna dem. I korthet blir din roll avgörande vår förmåga att sätta kunderna och deras förväntningar i centrum i allt vi gör.

Som personaladministratör ansvarar du för att vi hittar och behåller rätt personer och utvecklar både deras personliga och professionella kunskaper och färdigheter. Du arbetar antingen operativt eller strategiskt. Du kan exempelvis jobba med organisationsfrågor, upprätta avtal eller hantera kompensations- och lönefrågor. Eller också arbeta med organisationsutveckling och förändringsprocesser. Det finns en mängd möjligheter i företaget, även utomlands. Du blir en kompetent rådgivare i alla slags personalfrågor. Du samarbetar med offentliga myndigheter, företagsnämnder, högskolor, universitet och tjänsteleverantörer samt med företagets sektorer, specialistavdelningar och enheter.

Inom kvalitetsstyrning ska du se till att produkterna förtjänar namnet Bosch. Du samarbetar med flera avdelningar – utveckling, design, tillverkning, logistik, inköp och försäljning. Du underhåller också kontakter med kunder och leverantörer, diskuterar kvalitetsproblem och garanterar att kvalitetsstandarder uppfylls. Du kommer också att inspektera och testa varor och produkter med erkända kvalitetsmetoder. Genomförande av revisioner – både internt och hos leverantörer – är också en viktig del i ditt jobb. Du analyserar kvaliteten hos system och processer och bedömer resultaten i olika rapporter.

Simulering innebär att du förutspår hur produkter, material och system uppträder under vissa omständigheter. Det kan innebära att undersökning av hur en komponent eller kapsling reagerar på höga temperaturer och tryck, dynamiken hos flerkomponentssystem, interaktioner mellan styrenheter och sensorer eller manöverdon, fältdistributionen inom elektromagnetiska komponenter eller hur en process fungerar. Du simulerar dessa villkor med datorbaserade program och använder resultaten när du utvecklar algoritmer och statistikmodeller för design av system, processer och komponenter. Du samlar oberoende simuleringsrelevanta data, exempelvis om fysikaliska egenskaper hos material eller kundspecifika omgivningar. Därefter validerar du simuleringsmodellerna med mätningar och tester. Med parallella konstruktionsmetoder jobbar du i skärningspunkten mellan utveckling, design, tillämpningar, testning och tillverkning.

Inom tekniskt säljstöd arbetar du mot våra viktiga OEM-kunder. I allmänhet ska du bygga långsiktiga relationer med dessa kunder. Dina kontakter finns inom inköp, utveckling, projektledning och kvalitetssäkring. Du ger tekniska och kommersiella råd i befintliga projekt men kommer även att söka upp och utnyttja nya affärsmöjligheter. Andra kärnfunktioner omfattar utveckling av säljstrategier i teamet och ansvara för pris- och kvalitetsstyrning för specifika produkter, system eller tjänster. I allt arbete samarbetar du med andra specialistavdelningar – från internredovisning, inköp och marknadsföring till forskning/utveckling och ledning. Du förhandlar också om resurser och prissättning i kundernas intresse.

Inom PR och information spelar du en viktig roll i att forma företagets interna och externa intryck. Exempelvis ger du kollegorna aktuell information och kommunicerar olika strategiska beslut. Externt odlar du en positiv bild av företaget. Du ser till att kommunikationen – från broschyrer till webbplatser – är konsekvent och informativ. Du informerar media om viktiga nyheter, upprättar nätverk och skapar förtroendefulla relationer med kunder, affärspartner och journalister. I nära samarbete med ledningen och andra avdelningar samordnar du arbetet med företag, författare, tryckerier och andra tjänsteleverantörer.

Som säljansvarig är du ansvarig för resultatet i en viss försäljningsregion. Du planerar och samordnar finanser och kommersiella aspekter och ser till att sälj- och intäktsmålen uppfylls. Du arbetar med fältförsäljning eller leder ett säljteam på fältet, och du hanterar regionala storkunder. Viktigt är att du också försöker få nya kunder, förhandlar kommersiella avtal, utvecklar en lönsam prissättningspolicy och samordnar alla tillhörande logistikprocesser. Dessutom håller du ständig koll på marknaden och konkurrenterna och utvecklar lämpliga säljstrategier. Avgörande för dina resultat är förmågan att skapa nära band med relevanta påverkare, media och kunder och att framhäva vår regionala närvaro, exempelvis på utställningar och distributörsmässor. Inte minst samarbetar du med andra divisioner och avdelningar i frågor som analys av kundkrav, säljstöd för nya produkter och analys av budgetvariationer.

Inom industriförsäljning skaffar du nya kunder inom specifika teknikområden inom en viss region eller bransch. Du hanterar storkunder och driver hela projekt – från offertframställning till eftermarknadssupport. Du kommer också att bevaka och analysera marknaden och systematiskt upptäcka trender, identifiera nya säljmöjligheter och genomföra strategier som ökar marknadspenetrationen. I dina uppgifter ingår prisförhandlingar, samordning av nya projekt, marknadsstöd och utbildning av säljare.

Fyra affärssektorer med samma mål – skapa framtiden

Bosch är ett ledande teknik- och tjänsteföretag. Se hur du kan uppnå nya tekniska milstolpar.

Upptäck din nya arbetsplats

Se dig om i grannskapet innan du börjar på ditt nya jobb.

Google Maps
Kartan kan inte visas utan ditt samtycke.

Vi använder Google Maps karttjänst. För att en karta ska visas måste du först ge ditt samtycke. Om du samtycker kommer data att överföras till Google, cookies kommer att användas och Google DoubleClick-annonseringsnätverket kommer att kontaktas. Detta kan utlösa ytterligare datahanteringsåtgärder. Det kan inte uteslutas att data också överförs till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Du kan återkalla ditt samtycke med omedelbar verkan och för framtida bruk när som helst genom att ladda om webbplatsen.

Läs mer

En grupp som symboliserar mångfald håller halsdukar med texten “Join the Team” i luften och pekar på en tom kontorsstol.

Våra globala jobbmöjligheter

Bosch är ett globalt varumärke – du kan förverkliga dina karriärplaner med oss överallt i världen. Hitta lediga tjänster på olika platser i världen och hitta en tjänst som passar dig.

kul på jobbet

Work #LikeABosch – ansök nu

Dela på: