Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Sekretessförklaring

Dataskyddsnotifikation för Robert Bosch AB

Robert Bosch AB (i fortsättningen ”Bosch” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt kallar vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

1. Bosch respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Robert Bosch AB; undantag anges i detta meddelande om dataskydd.

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista

E-post: kontakt@se.bosch.com
Telefonnummer: +46 8 750 15 00

3. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

3.1 · Kategorier av uppgifter som behandlas

Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

3.2 · Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, detta inkluderar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

3.3 · Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och de av oss anlitade tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter i följande ändamål:

3.3.1 · Tillhandahållandet av detta onlineutbud

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer.

3.3.2 · Som svar på frågor inom ramen i ett kontaktformulär

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring och förbättra våra produkter och tjänster, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer respektive avtalsförpliktelser respektive samtycke.

3.3.3 Fastställande av fel och av säkerhetsskäl

Rättslig grund: Fullföljande av våra rättsliga förpliktelser inom området datasäkerhet och i huvudsak, vårt berättigade intresse att åtgärda fel och förbättra säkerheten i vårt utbud.

3.3.4 · Vår egen och tredje parts reklam samt marknadsanalys och räckviddsmätning i enlighet med vad som är lagligt tillåtet respektive grundat på samtycke

Rättslig grund: Samtycke eller vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer.

3.3.5 · Skydd och försvar av våra rättigheter

Rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida av att hävda och försvara våra rättigheter.

3.4 · Loggfiler

När du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna i 7 dagar för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med fullständig IP-adress). För mer information om detta, se avsnitt 3.3.4 “Vår egen och tredje parts reklam samt marknadsanalys och räckviddsmätning i enlighet med vad som är lagligt tillåtet respektive grundat på samtycke”

I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
 • Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker
 • Namn på de hämtade filerna eller informationen
 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge besöket pågick
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

Chat

Inom detta onlineerbjudande ger vi dig möjlighet att lära dig om de produkter och tjänster vi erbjuder via chat. När du använder chatten spelas chattkonversationen in. Efter chatten kommer den att raderas om inte chatten är en del av en support- eller serviceförfrågan. I det senare fallet tilldelas chattens innehåll till ditt kundkonto och lagras i syfte att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna.

3.5 · Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

3.6 · Överföring av uppgifter

3.6.1 · Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen.

Upplysningar om den rättsliga grunden finns i avsnittet ”Ändamål med behandlingen och rättslig grund” (se nr. 3.3).

Därutöver kan uppgifter överföras till andra personuppgiftsansvariga i den händelse vi är förpliktigade att göra detta av rättsliga skäl eller på order av en myndighet eller domstol.

3.6.2 · Tjänsteleverantörer (generellt)

Vi involverar externa tjänsteleverantörer i att utföra uppgifter som marknadsföringstjänster, programmering, datahosting och hotline-tjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med största omsorg och övervakar dem regelbundet, särskilt när det gäller deras noggranna hantering av skydd av de av dem lagrade data. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla sekretess och att följa de lagstadgade bestämmelserna. Tjänsteleverantörer kan också vara andra företag inom Bosch-gruppen.

3.6.3 · Överföring av data till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare som är baserade utanför EES i så kallade tredje land. I sådant fall säkerställer vi före överföringen att det hos mottagaren antingen finns en adekvat nivå av dataskydd eller att ditt samtycke till överföringen finns.

Du kan begära en översikt av mottagare i tredje land samt information om de konkreta regleringar som beslutats för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Vänligen se upplysningarna i avsnittet ”Ansvarig och kontakt” (se nr. 11).

3.7 · Hur länge får uppgifterna sparas; lagringstider

I princip sparar vi bara dina uppgifter så länge de behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster, eller så länge vi har ett berättigat intresse att fortsatt lagra uppgifterna (t.ex. kan vi efter fullföljandet av ett avtal ha ett berättigat intresse att skicka marknadsföringsmaterial per post). I samtliga andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av uppgifter som vi behöver lagra för att uppfylla våra juridiska förpliktelser (t.ex. är vi på grund av skatte- och handelsrättsliga skäl förpliktigade att lagra exempelvis avtal och fakturor under en bestämd tidsperiod).

4. Användning av cookies

Inom ramen för vårt onlineutbud kan cookies och spårningsmekanismer komma att användas. Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vår webbplats. För spårning kan flera olika teknologier användas. Vi använder framförallt pixel-teknologi och/eller loggfil-analys för att behandla informationen.

4.1 · Kategorier

Vi skiljer cookies som krävs för onlineutbudets tekniska funktioner från cookies och spårningsmekanismer som inte är absolut nödvändiga för onlineutbudets tekniska funktion.

Det är möjligt att använda onlineutbudet utan cookies som fyller icke-tekniska syften.

4.1.1. · Tekniskt nödvändiga cookies

Med tekniskt nödvändiga cookies menar vi cookies utan vilka det tekniska tillhandahållandet av onlineutbudet inte kan garanteras. Det är t.ex. cookies som lagrar uppgifter för att garantera felfri uppspelning av video och ljud.

Dessa cookies raderas när du lämnar sidan.

4.1.2. · Tekniskt icke-nödvändiga cookies och spårningsmekanismer

Vi använder marknadsföringscookies och spårningsmekanismer. Vi använder bara sådana cookies och spårningsmekanismer om du har gett oss ditt förhandsgodkännande i båda fallen. Med undantag för cookien som sparar den aktuella statusen för dina integritetsinställningar (urvalscookie). Denna cookie är baserad på legitimt intresse.

Generellt

Genom att använda marknadsföringscookies och spårningsmekanismer kan vi ge dig en bättre användarupplevelse och individuella erbjudanden.

Statistik:

Genom att använda statistiska verktyg mäter vi t.ex. antalet sidvisningar.

Konverteringsspårning:

Våra konverteringsspårningspartner lägger en cookie på din dator ("konverteringscookie") om du öppnade vår webbplats via en annons från respektive partner. Normalt gäller dessa cookies inte längre än 30 dagar. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan vi och den relevanta konverteringspartnern inse att en viss användare klickade på annonsen och därmed omdirigerades till vår webbplats. Detta kan också göras på flera enheter. Informationen som erhållits med hjälp av konverteringskakan tjänar syftet att sammanställa konverteringsstatistik och registrera det totala antalet användare som klickade på respektive annons och omdirigerades till en webbplats med en konverteringsspårningstagg.

Observera att användningen av verktygen kan inkludera överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EES där det inte finns någon tillräcklig dataskydd enligt GDPR (t.ex. USA). För mer information i detta avseende, se följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen:

 • Namn: Google Analytics
  Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Analys av användarbeteende (sidhämtningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapande av pseudonyma användarprofiler baserat på information om korsenheter från inloggade Google-användare (spårning av enheter), berikning av pseudonyma användardata med mål gruppspecifik information som tillhandahålls av Google, retargeting, UX-test, konverteringsspårning och retargeting i samband med Google Ads
 • Namn: Google Tag Manager
  Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt, integration av programkoder på våra webbplatser
 • Namn: Google-annonser
  Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Placering av annonser, ommarknadsföring, konverteringsspårning
  Mer information finns på: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2. · Administration av cookies och spårningsmekanismer

Du kan anpassa inställningarna av cookies och spårningsmekanismer i webbläsarinställningarna och/eller i våra sekretessinställningar.

OBS: Inställningarna du gör gäller endast den webbläsare som används i varje enskilt fall.

4.2.1. · Inaktivering av samtliga cookies

Om du vill radera samtliga cookies gör du det genom att inaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Vänligen notera att detta kan leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

4.2.2. · Administration av dina inställningar gällande tekniskt icke-nödvändiga cookies och spårningsmekanismer

När du besöker vår hemsida tillfrågas du om du ger ditt samtycke till att vi använder marknadsförings-cookies och/eller spårningsmekanismer.

I våra sekretessinställningar kan du återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden eller ge oss ditt samtycke vid ett senare tillfälle.

5. Plugins/tillägg

Våra onlineerbjudanden inkluderar användningen av tillägg som tillhandahålls av olika sociala och andra nätverk.

Dessa tillägg är extra funktioner som erbjuds av nätverksleverantörerna.

Som standard är dessa tillägg inaktiva.

För att förbättra skyddet av dina data när du besöker vår webbplats använder vi en "2-klicks-lösning" för att integrera tilläggen på sidan. Denna 2-klicks-lösning gör att ditt besök på våra webbplatser inte registreras och eventuellt utvärderas som standard av leverantörerna av respektive tillägg.

Om du inte vill att leverantörerna av de respektive nätverken ska få data om din användning av detta onlineerbjudande och eventuellt lagra eller använda denna data bör du inte aktivera de respektive tilläggen.

Aktivering av tillägg

Du kan själv bestämma om du vill interagera med respektive nätverks leverantör och om dina data ska överföras till den respektive leverantören eller inte. Endast om du klickar på den tillhandahållna knappen ("Godkänn") kommer det respektive tillägget att aktiveras och integreras på sidan, och innehållet i det respektive tillägget kommer att överföras från den associerade leverantörens server direkt till din webbläsare. Ett andra klick tillåter dig sedan att utföra den önskade interaktionen med nätverket. Om du beslutar att aktivera ett tillägg ger du oss tillstånd att behandla dina data baserat på ditt samtycke.

Insamling av data av leverantörer

När ett tillägg är aktiverat, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till den respektive leverantörens servrar. Även om du inte har ett användarkonto hos leverantören eller inte är inloggad på ett sådant konto för närvarande, meddelar denna anslutning den respektive leverantören att din webbläsare har hämtat den motsvarande sidan på vårt onlineerbjudande.

Om du redan har ett användarkonto hos en leverantör av ett nätverk och är inloggad när du besöker våra webbplatser kan operatören för det respektive nätverket eventuellt kunna koppla besöket till ditt personliga användarkonto så snart du aktiverar tillägg. Detta kan möjliggöra för leverantören att analysera din användningsbeteende och lagra det i en profil.

Dessutom överförs din IP-adress och andra data om dina webbläsarinställningar direkt till en server hos den respektive leverantören av din webbläsare och kan lagras där.

Ytterligare behandling av data av leverantörer

Tillägg är extra funktioner som tillhandahålls av nätverksleverantörer. Därför har vi ingen påverkan på den ytterligare behandlingen av de data som de respektive nätverksleverantörernas tillägg samlar in och lagrar.

För att få mer information om syftet och omfattningen av varje leverantörs aktiviteter för att samla in, behandla och radera data, samt om dina respektive rättigheter och dataskyddsalternativ, vänligen konsultera den respektive leverantörens sekretesspolicy.

Inaktivera tillägget

Om du aktiverar ett tillägg gäller aktiveringen endast för det specifika tillägget och endast så länge du besöker sidan där tillägget är integrerat.

Om du inte längre vill använda ett aktiverat tillägg kan det inaktiveras genom att ladda om webbplatsen. Observera att detta inte påverkar data som redan har överförts.

Vi använder tillägg från följande leverantörer:

5.1 · YouTube

Detta onlineerbjudande använder YouTube videoplattform, som drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("YouTube"). YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler.

För att förbättra ditt dataskydd när du besöker vår webbplats integreras YouTube-innehållet på sidan i "förbättrat integritetsläge".

Detta innebär att videon endast laddas och en anslutning till YouTube, inklusive överföring av loggdata till YouTube, endast upprättas när det respektive tillägget har aktiverats. Om tillägget aktiveras kommer även data att överföras till YouTube och kontakta Google DoubleClick-annonseringsnätverket. Detta kan utlösa ytterligare datahanteringsåtgärder som vi inte har kontroll över. Om YouTube-videon laddas används också cookies.

För att få mer information om omfattningen och syftet med YouTubes aktiviteter att samla in, behandla och använda data, om eventuella överföringar av personuppgifter till tredje länder som USA, om dina rättigheter och de dataskyddsalternativ som är tillgängliga för dig, vänligen konsultera YouTubes sekretesspolicy.

5.2 · Google Maps

Detta onlineerbjudande använder Google Maps karttjänster. Google Maps drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google").

För att ladda kartan måste du aktivera det motsvarande tillägget. Om du aktiverar tillägget kommer data att överföras till Google och Google DoubleClick-annonseringsnätverket kommer att kontaktas. Detta kan utlösa ytterligare datahanteringsåtgärder som vi inte har kontroll över. Om kartan laddas används också cookies.

För att få mer information om omfattningen och syftet med Google Maps' aktiviteter att samla in, behandla och använda data, om eventuella överföringar av personuppgifter till tredje länder som exempelvis USA, om dina rättigheter och de dataskyddsalternativ som är tillgängliga för dig, vänligen konsultera Googles sekretesspolicy.

För mer information om Google-webbtypsnitt, vänligen besök https://developers.google.com/fonts/faq och Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

6. Nätverk för innehållsleverans av Microsoft Azure

För att optimera laddningstiderna för vårt online erbjudande använder vi Azure Content Delivery Network (CDN) Services. Leverantörer är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA och Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Irland.

CDN hjälper till att tillhandahålla innehållet i vårt online erbjudande – särskilt stora mediefiler som grafik, text eller skript – snabbare med hjälp av ett nätverk av geografiskt distribuerade servrar, vilket minskar laddningstiderna.

Användningen av CDN-tjänsterna baseras på vårt övervägande berättigade intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR för att effektivt tillhandahålla vårt online erbjudande.

I samband med denna hantering överförs personuppgifter till USA. Denna överföring är baserad på europeiska standardavtalsklausuler där Microsoft garanterar att följa den europeiska dataskyddslagstiftningen för sina tillhandahållna tjänster.

Ytterligare information om integritet i samband med Microsofts CDN-tjänst finns här: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Microsofts integritetspolicy finns här: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till internetsidor från tredje part, leverantörer som inte är knutna till oss. Efter ett klick på länken har vi inte längre inflytande över insamling, behandling eller användande av eventuella personuppgifter som överförs till tredje parten (t.ex. IP-adress eller URL för den sida som länken finns på), då vår kontroll av tredje parters verksamhet i och med detta upphör. Vi tar inte på oss något ansvar för behandlingen av denna typ av personuppgifter av tredje part.

8. Säkerhet

Våra medarbetare och de av oss auktoriserade tjänsteleverantörerna är förpliktigade att bevara sekretess och att respektera bestämmelserna i de tillämpliga dataskyddlagarna.

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig nivå av skydd och för att skydda dina uppgifter som administreras av oss, i synnerhet från risken av oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulering, förlust, förändring eller obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den teknologiska utvecklingen.

9. Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet 12 "Ansvarig myndighet och kontakt”. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

9.1 · Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

9.2 · Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

9.3. · Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

9.4. Dataportabilitet

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller så långt det är tekniskt möjligt, att begära att dina personuppgifter överförs till en tredje part.

9.5. · Invändning mot behandling av uppgifter:

9.5.1 · Invändning mot direktmarknadsföring:

Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte. Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

9.5.2 · Invändning mot databehandling baserad på den rättsliga grunden för ”legitimt intresse”

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån detta är baserat på ”legitimt intresse”. Vi avslutar sedan behandlingen av dina uppgifter, såvida inte vi visar tvingande legitima skäl enligt lagkrav som åsidosätter dina rättigheter.

9.6 · Återkallande av samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

9.7. · Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan då vända dig till den tillsynsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss.

Denna är:

Integritetsskydsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Besöksadress Fleminggatan 14, plan 7, Stockholm

Tele: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

10. Ändring av information om dataskyddsnotifikation

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

11. Kontakt

Om du vill kontakta oss, vänligen hitta oss på adressen som anges i avsnitt 2: ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, vänligen använd följande länk:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSW

För att meddela dataskyddsincidenter, vänligen använd följande länk:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng

Gällande förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

eller

skicka e-post till: DPO@bosch.com

Revisionsdatum: 28.11.2023