Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige

Sekretessförklaring

Dataskyddsnotifikation för Robert Bosch AB

Robert Bosch AB (i fortsättningen ”Bosch” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt kallar vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

1. Bosch respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

2. Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Robert Bosch AB; undantag anges i detta meddelande om dataskydd.

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista

E-post: kontakt@se.bosch.com
Telefonnummer: +46 8 750 15 00

3. Insamling, behandling och användning av personuppgifter

3.1 · Kategorier av uppgifter som behandlas

Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

3.2 · Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, detta inkluderar namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet.

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

3.3 · Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Vi och de av oss anlitade tjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter i följande ändamål:

3.3.1 · Tillhandahållandet av detta onlineutbud

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer.

3.3.2 · Som svar på frågor inom ramen i ett kontaktformulär

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring och förbättra våra produkter och tjänster, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer respektive avtalsförpliktelser respektive samtycke.

3.3.3 Att svara på förfrågningar inom ramen av en chatbot

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att förbättra våra produkter och tjänster; inhämta samtycke

3.3.4 · Fastställande av fel och av säkerhetsskäl

Rättslig grund: Fullföljande av våra rättsliga förpliktelser inom området datasäkerhet och i huvudsak, vårt berättigade intresse att åtgärda fel och förbättra säkerheten i vårt utbud.

3.3.5 · Vår egen och tredje parts reklam samt marknadsanalys och räckviddsmätning i enlighet med vad som är lagligt tillåtet respektive grundat på samtycke

Rättslig grund: Samtycke eller vårt berättigade intresse att bedriva direktmarknadsföring, så länge detta sker i enlighet med dataskyddsrättliga och konkurrensrättsliga riktlinjer.

3.3.6 · Skydd och försvar av våra rättigheter

Rättslig grund: Vårt berättigade intresse att skydda och försvara våra rättigheter.

3.4 · Loggfiler

När du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna i 7 dagar för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med fullständig IP-adress). För mer information om detta, se avsnitt 3.3.5 “Vår egen och tredje parts reklam samt marknadsanalys och räckviddsmätning i enlighet med vad som är lagligt tillåtet respektive grundat på samtycke”

I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet
 • Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)
 • Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker
 • Namn på filer och information som öppnas
 • Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge besöket pågick
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

3.5 Chat

Inom detta onlineerbjudande ger vi dig möjlighet att lära dig om de produkter och tjänster vi erbjuder via chat. När du använder chatten spelas chattkonversationen in. Efter chatten kommer den att raderas om inte chatten är en del av en support- eller serviceförfrågan. I det senare fallet tilldelas chattens innehåll till ditt kundkonto och lagras i syfte att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna.

3.6 · Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

3.7 · Överföring av uppgifter

3.7.1 · Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen.

Upplysningar om den rättsliga grunden finns i avsnittet ”Ändamål med behandlingen och rättslig grund” (se nr. 3.3).

Därutöver kan uppgifter överföras till andra personuppgiftsansvariga i den händelse vi är förpliktigade att göra detta av rättsliga skäl eller på order av en myndighet eller domstol.

3.7.2 · Tjänsteleverantörer (generellt)

Vi involverar externa tjänsteleverantörer i att utföra uppgifter som marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, datahosting och hotline-tjänster. Vi har noggrant valt ut dessa tjänsteleverantörer och övervakar dem regelbundet, särskilt deras noggranna hantering och skydd av de data som lagras hos dem. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla sekretess och att följa de lagstadgade bestämmelserna. Tjänsteleverantörer kan också vara andra företag inom Bosch-gruppen.

3.7.3 · Överföring av data till mottagare utanför EES

Vi kan även överföra personuppgifter till mottagare som är baserade utanför EES i så kallade tredje land. I sådant fall säkerställer vi före överföringen att det hos mottagaren antingen finns en adekvat nivå av dataskydd eller att ditt samtycke till överföringen finns.

Du kan begära en översikt av mottagare i tredje land samt information om de konkreta regleringar som beslutats för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå. Vänligen se upplysningarna i avsnittet ”Ansvarig och kontakt” (se nr. 12).

3.8 · Hur länge får uppgifterna sparas; lagringstider

I princip sparar vi bara dina uppgifter så länge de behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster, eller så länge vi har ett berättigat intresse att fortsatt lagra uppgifterna (t.ex. kan vi efter fullföljandet av ett avtal ha ett berättigat intresse att skicka marknadsföringsmaterial per post). I samtliga andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag av uppgifter som vi behöver lagra för att uppfylla våra juridiska förpliktelser (t.ex. är vi på grund av skatte- och handelsrättsliga skäl förpliktigade att lagra exempelvis avtal och fakturor under en bestämd tidsperiod).

4. Användning av cookies

Inom ramen för vårt onlineutbud kan cookies och spårningsmekanismer komma att användas. Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vår webbplats. För spårning kan flera olika teknologier användas. Vi använder framförallt pixel-teknologi och/eller loggfil-analys för att behandla informationen.

4.1 · Kategorier

Vi skiljer cookies som krävs för onlineutbudets tekniska funktioner från cookies och spårningsmekanismer som inte är absolut nödvändiga för onlineutbudets tekniska funktion.

Det är möjligt att använda onlineutbudet utan cookies som fyller icke-tekniska syften.

4.1.1. · Tekniskt nödvändiga cookies

Med tekniskt nödvändiga cookies menar vi cookies utan vilka det tekniska tillhandahållandet av onlineutbudet inte kan garanteras. Det är t.ex. cookies som lagrar uppgifter för att garantera felfri uppspelning av video och ljud.

Dessa cookies raderas när du lämnar sidan.

4.1.2. · Tekniskt icke-nödvändiga cookies och spårningsmekanismer

Vi använder marknadsföringscookies och spårningsmekanismer. Vi använder bara sådana cookies och spårningsmekanismer om du har gett oss ditt förhandsgodkännande i båda fallen. Med undantag för cookien som sparar den aktuella statusen för dina integritetsinställningar (urvalscookie). Denna cookie är baserad på legitimt intresse.

Generellt

Genom att använda marknadsföringscookies och spårningsmekanismer kan vi ge dig en bättre användarupplevelse och individuella erbjudanden.

Statistik

Genom att använda statistiska verktyg mäter vi t.ex. antalet sidvisningar.

Konverteringsspårning:

Våra konverteringsspårningspartner lägger en cookie på din dator ("konverteringscookie") om du öppnade vår webbplats via en annons från respektive partner. Normalt gäller dessa cookies inte längre än 30 dagar. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan vi och den relevanta konverteringspartnern inse att en viss användare klickade på annonsen och därmed omdirigerades till vår webbplats. Detta kan också göras på flera enheter. Informationen som erhållits med hjälp av konverteringskakan tjänar syftet att sammanställa konverteringsstatistik och registrera det totala antalet användare som klickade på respektive annons och omdirigerades till en webbplats med en konverteringsspårningstagg.

Observera att användningen av verktygen kan inkludera överföring av dina uppgifter till mottagare utanför EES där det inte finns någon tillräcklig dataskydd enligt GDPR (t.ex. USA). För mer information i detta avseende, se följande beskrivning av de enskilda marknadsföringsverktygen:

 • Namn: Google Analytics
  Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Analys av användarbeteende (sidhämtningar, antal besökare och besök, nedladdningar), skapande av pseudonyma användarprofiler baserat på information om korsenheter från inloggade Google-användare (spårning av enheter), berikning av pseudonyma användardata med mål gruppspecifik information som tillhandahålls av Google, retargeting, UX-test, konverteringsspårning och retargeting i samband med Google Ads
 • Namn: Google Tag Manager
  Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Administration av webbplatstaggar via ett användargränssnitt, integration av programkoder på våra webbplatser
 • Namn: Google-annonser
  Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
  Funktion: Placering av annonser, ommarknadsföring, konverteringsspårning
  Mer information finns på: https://adssettings.google.com/authenticated

4.2. · Administration av cookies och spårningsmekanismer

Du kan anpassa inställningarna av cookies och spårningsmekanismer i webbläsarinställningarna och/eller i våra sekretessinställningar.

OBS: Inställningarna du gör gäller endast den webbläsare som används i varje enskilt fall.

4.2.1. · Inaktivering av samtliga cookies

Om du vill radera samtliga cookies gör du det genom att inaktivera cookies i din webbläsares inställningar. Vänligen notera att detta kan leda till att du inte längre kan använda vissa funktioner.

4.2.2. · Administration av dina inställningar gällande tekniskt icke-nödvändiga cookies och spårningsmekanismer

När du besöker vår hemsida tillfrågas du om du ger ditt samtycke till att vi använder marknadsförings-cookies och/eller spårningsmekanismer.

I våra sekretessinställningar kan du återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden eller ge oss ditt samtycke vid ett senare tillfälle.

5. Google

5.1. · Google Maps

Denna sida använder karttjänsten från Google Maps via en API. Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

För användning av funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en server hos Google LLC i USA och lagras där. Leverantören av denna sida har inget inflytande över denna överföring av uppgifter.

Google Maps används för att möjliggöra en tilltalande presentation av vårt onlineutbud och för smidig tillgång till de geografiska platser som listas av oss på hemsidan. Detta utgör ett övervägande berättigat intresse från vår sida i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR.

Vänligen se Googles integritetspolicy för mer information om behandlingen av användaruppgifter: https://policies.google.com/privacy

5.2 · Google webbtypsnitt

Denna webbsida använder så kallade webbtypsnitt från leverantören Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland för en enhetlig presentation av typsnitt. När du öppnar en sida läser webbläsaren in de nödvändiga webbtypsnitten i cachen för att visa texter och typsnitt korrekt.

För detta ändamål upprättar din webbläsare en förbindelse med Googles server vilket informerar Google om att vår hemsida öppnades av din IP-adress. Google webbtypsnitt används främst för att kunna leverera en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineutbud. Detta utgör ett övervägande legitimt intresse från vår sida i enlighet med artikel 6 punkt 1 f i GDPR.

Din dator kommer att använda ett standardtypsnitt om din webbläsare inte stödjer webbtypsnitt.

För mer information om Google webbtypsnitt vänligen se https://developers.google.com/fonts/faq samt Googles integritetspolicy https://policies.google.com/privacy.

6. Nätverk för innehållsleverans av Microsoft Azure

För att optimera laddningstiderna för vårt online erbjudande använder vi Azure Content Delivery Network (CDN) Services. Leverantörer är Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA och Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18, Irland.

CDN hjälper till att tillhandahålla innehållet i vårt online erbjudande – särskilt stora mediefiler som grafik, text eller skript – snabbare med hjälp av ett nätverk av geografiskt distribuerade servrar, vilket minskar laddningstiderna.

Användningen av CDN-tjänsterna baseras på vårt övervägande berättigade intresse i den mening som avses i artikel 6 avsnitt 1 lit. f GDPR för att effektivt tillhandahålla vårt online erbjudande.

I samband med denna hantering överförs personuppgifter till USA. Denna överföring är baserad på europeiska standardavtalsklausuler där Microsoft garanterar att följa den europeiska dataskyddslagstiftningen för sina tillhandahållna tjänster.

Ytterligare information om integritet i samband med Microsofts CDN-tjänst finns här: https://azure.microsoft.com/en-us/support/legal/. Microsofts integritetspolicy finns här: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7. YouTube

Detta onlineutbud använder videoplattformen YouTube, vilken tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“YouTube”). YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler.

När du öppnar en sida i vårt onlineutbud upprättar den integrerade YouTube-spelaren en förbindelse till YouTube, så att video- eller ljudfilen kan överföras och återges. I denna process överförs också uppgifter som YouTube ansvarar för. Vi bär inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube.

Ytterligare upplysningar om omfattningen och ändamålet med de insamlade uppgifterna, om YouTubes vidare behandling och användning av uppgifterna samt om dina rättigheter och de dataskyddsmöjligheter som du kan välja, finner du i YouTubes integritetspolicy.

8. Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till internetsidor från tredje part, leverantörer som inte är knutna till oss. Efter ett klick på länken har vi inte längre inflytande över insamling, behandling eller användande av eventuella personuppgifter som överförs till tredje parten (t.ex. IP-adress eller URL för den sida som länken finns på), då vår kontroll av tredje parters verksamhet i och med detta upphör. Vi tar inte på oss något ansvar för behandlingen av denna typ av personuppgifter av tredje part.

9. Säkerhet

Våra medarbetare och de av oss auktoriserade tjänsteleverantörerna är förpliktigade att bevara sekretess och att respektera bestämmelserna i de tillämpliga dataskyddlagarna.

Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig nivå av skydd och för att skydda dina uppgifter som administreras av oss, i synnerhet från risken av oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulering, förlust, förändring eller obehörigt röjande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt i takt med den teknologiska utvecklingen.

10. Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet 12 "Ansvarig myndighet och kontakt”. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

10.1 · Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

10.2 · Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter.

Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

10.3. · Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

10.4. Dataportabilitet

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller så långt det är tekniskt möjligt, att begära att dina personuppgifter överförs till en tredje part.

110.5. · Invändning mot behandling av uppgifter:

10.5.1 · Invändning mot direktmarknadsföring:

Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte. Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

10.5.2 · Invändning mot databehandling baserad på den rättsliga grunden för ”legitimt intresse”

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån detta är baserat på ”legitimt intresse”. Vi avslutar sedan behandlingen av dina uppgifter, såvida inte vi visar tvingande legitima skäl enligt lagkrav som åsidosätter dina rättigheter.

10.6 · Återkallande av samtycke

Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan.

10.7. · Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan då vända dig till den tillsynsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss.

Denna är:

Integritetsskydsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Besöksadress Fleminggatan 14, plan 7, Stockholm

Tele: 08-657 61 00
E-postadress: imy@imy.se

11. Ändring av information om dataskyddsnotifikation

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

12. Kontakt

Om du vill kontakta oss, vänligen hitta oss på adressen som anges i avsnitt 2: ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter, vänligen använd följande länk:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RBSW

För att meddela dataskyddsincidenter, vänligen använd följande länk:

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=eng

Gällande förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

eller

skicka e-post till: DPO@bosch.com

Revisionsdatum: 08.07.2022