Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Hållbarhet, värderingar och efterlevnad

Vårt ansvar

Hållbarhet innebär för Bosch att säkra företagets långsiktiga framgångar och samtidigt värna och skydda miljön för kommande generationer. Vi strävar efter att göra förnybar energi tillgänglig för fler. Vi vill göra transporter säkrare, renare och mer ekonomiskt hållbar, och utveckla miljösmarta produkter inom alla områden.

Våra värderingar – vår grund

Våra värderingar avspeglar hur vi bedriver vår verksamhet – vår yrkesetik i arbetet med affärspartner, investerare, medarbetare och samhälle.

Framtid och fokus på resultat

Våra aktiviteter är resultatfokuserade. På så sätt säkrar vi vår framtid. Det skapar också en sund grogrund för företagets och stiftelsens sociala åtaganden.

Ansvar och hållbarhet

Vi agerar försiktigt och ansvarsfullt till förmån för samhället och miljön.

Initiativ och målmedvetenhet

Vi agerar på eget initiativ, tar entreprenöriellt ansvar och strävar medvetet mot våra mål.

Öppenhet och förtroende

Vi kommunicerar viktiga företagshändelser öppet och i god tid. Det är den bästa förutsättningen för en förtroendefull relation.

Ärlighet

Vi behandlar medarbetare och affärspartner öppet och ärligt och ser detta som en hörnsten i företagets framgång.

Pålitlighet, trovärdighet och lagenlighet

Vi lovar bara sådant som vi kan hålla. Vi håller fast vid ingångna avtal och vi följer lagen i alla affärstransaktioner.

Mångfald

Vi uppskattar och uppmuntrar mångfald. Den berikar oss och är avgörande för vår framgång.

Bild av Robert Bosch

På lång sikt kommer ärlighet och hederlighet i affärer alltid att vara lönsammast.

Robert Bosch, 1921
Logotypen "We are Bosch" på Boschs testanläggning i Yakeshi i Kina.

We are Bosch

Vår missionsförklaring beskriver vår drivkraft, vad vi har gemensamt och vad vi står för. Vi vill lämna ett bestående intryck i världen med hjälp av ett unikt och framstående team.

Efterlevnad

På Bosch är strävan efter lagefterlevnad, compliance, djupt rotad i företagets värderingar.

Målet med vår globala uppförandekod är att skydda företaget och dess samarbetspartner, kunder och medarbetare.

Som vår missionsförklaring "We are Bosch" säger: "Vi lovar bara sådant som vi kan hålla. Vi håller fast vid ingångna avtal och vi följer lagen i alla affärstransaktioner." För att understryka hur viktig denna princip är har vi tagit fram en global uppförandekod som fastställer vårt ställningstagande när det gäller juridiska krav och etiska frågor. Uppförandekoden är en samling riktlinjer för hur affärsverksamheten ska utföras.

Bosch har ett globalt system för regelefterlevnad, lett av en ansvarig compliance-direktör, som rapporterar direkt till styrelsen. Det finns också en compliance-avdelning samt compliance-chefer i alla divisioner och regioner.

Vårt värderbaserade efterlevnadssystem främjas genom förebyggande åtgärder och inspektioner, som bland annat omfattar ”fyra-ögon-principen”, arbetsrotation inom känsliga områden och regelbundna revisioner.

Vi har också ett obligatoriskt compliance-program för alla medarbetare. Dessutom har vi infört en compliance-dialog, där frågor och erfarenheter kopplade till regelefterlevnad kan diskuteras mellan chefer, medarbetare och compliance-ansvariga.

Stefan Hartung

Efterlevnadssystemet innefattar även en direktlinje för rapportering dit medarbetare, affärspartners och utomstående när som helst kan larma om avvikelser. Ett ansvarsfullt och lagenligt beteende upphör inte vid företagets gränser. Med detta i åtanke har vi tagit fram en uppförandekod för leverantörer. Den beskriver principerna och kraven för att samarbeta med Bosch. Vi genomför regelbundna revisioner för att kontrollera att leverantörerna följer principerna. I en föränderlig värld granskar vi löpande vårt efterlevnadssystem så att vi snabbt kan anpassa regler och processer till nya juridiska och tekniska krav.

Nedladdningar

Uppförandekod

Uppförandekod

Uppförandekod för samarbetspartners

Uppförandekod för samarbetspartners

Vanliga frågor

Efterlevnad innebär att följa gällande lagar och företagets regler. Med andra ord måste all affärsverksamhet i Bosch-koncernen och dess medarbetare följa alla lagenliga krav, uppförandekoden och alla andra riktlinjer och centrala direktiv som har med ämnet att göra (principen om efterlevnad).

Efterlevnad som ämne gäller för alla anställda eftersom alla påverkas – direkt eller indirekt – av regelbrott. Å ena sidan kan lagbrott leda till åtal beroende på brottets art. Å andra sidan kan brott mot efterlevnadsprincipen innebära ekonomisk skada och skada företagets rykte. Resultatet är en försämring av företagets affärseffektivitet och därmed försämrad framgång. Efterlevnad berör även affärsrelationer mellan Bosch och tredje part. Bosch vill inte vara del i andra parters brott mot efterlevnadsprincipen.

Det är upp till varje medarbetare att rapportera eventuella brott mot principen om efterlevnad. På så sätt hjälper alla till att lindra konsekvenserna av sådana brott och förhindra liknande beteenden i framtiden. Det gäller även för affärspartner och utomstående.

• Alla medarbetare, även praktikanter och doktorander

• Externt anställda medarbetare såsom anställda som arbetar hos externa leverantörer

• Alla affärspartner – leverantörer, kunder, samriskpartner med mera

• Alla utomstående

Det är viktigt att rapportera sådant som tyder på lagbrott – stöld, bedrägeri, mutor med mera – eller systematiska brott mot lagar eller företagets regler, exempelvis avsiktliga och långvariga kvalitets- eller säkerhetsbrister eller brott mot uppförandekoden.

Ja. Compliance-cheferna ansvarar för att bedriva utredningar, samla bevis som kan presenteras i en domstol och vidta åtgärder som bedöms vara nödvändiga. De får hjälp av experter inom specialistavdelningar med den utbildning och de behörigheter som behövs.

De som rapporterar möjliga regelbrott i god tro behöver inte vara oroliga för ofördelaktig behandling från företagets sida.

Ja, rapporter kan skickas anonymt via Boschs hotline för regelefterlevnad. Det går att skapa en säker brevlåda i verktyget och interagera anonymt med compliancemedarbetaren.

Compliancemedarbetaren ansvarar för att inleda en utredning av de misstänkta regelbrotten och ser till att frågan utreds, med hjälp av Boschs specialistavdelningar eller externa specialister om det behövs.

Alla rapporter om möjliga regelbrott och åtgärderna som vidtagits måste dokumenteras av compliancemedarbetaren. Den rapporterande personen får fråga om utredningsförloppet med hänsyn till de involverade parternas rättmätiga intressen. Om en undersökning läggs ner på grund av att inget regelbrott kan styrkas så meddelas personen ifråga om denne ombetts att kommentera utredningen eller har begärt information om den.

Alla rapporter om möjliga regelbrott innebär vanligen att personuppgifter delges. Mottagningen och behandlingen av sådana rapporter kräver därför att personerna som lämnar rapporterna bekräftar att de tagit del av sina rättigheter enligt dataskyddslagarna och godkänner att deras personuppgifter används i undersökningen av regelefterlevnadsfrågan. Detta gäller inte för rapporter som lämnats in anonymt.

Kontakta Bosch

Vi ser fram emot att höra från dig.

Telefon

Skicka meddelande

Chatta med oss!

Har du några frågor eller förslag? Välkommen att chatta med oss helgfria vardagar 08.00-17.00.