Hoppa till huvudinnehåll
Bosch i Sverige
Hållbarhet, värderingar och efterlevnad

Vårt ansvar

Genom att agera på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt vill vi förbättra människors livskvalitet och trygga försörjningen för nuvarande och framtida generationer. Vi strävar efter att göra förnybar energi mer överkomlig och mobilitet ännu säkrare, renare och mer ekonomiskt samt att utveckla miljövänliga produkter över hela linjen.

Tydlig strategi för mer hållbarhet

Boschs hållbarhetsstrategi bygger på konkreta mål inom alla fokusområden. Vi har i många år konsekvent arbetat för att förverkliga dessa mål.

Grafik över Boschs hållbarhetsmålsvision: Målvisionens sex dimensioner är arrangerade i en hexagon. Klimatåtgärdsdimensionen inkluderar ämnena "minska CO₂-utsläpp" och "energieffektivitet och förnybar energi". Vattendimensionen inkluderar ämnena ”vattenbrist” och ”vattenkvalitet”. Den cirkulära ekonomidimensionen inkluderar ämnena "materialeffektivitet" och "andra liv". Mångfaldsdimensionen inkluderar ämnena "rättvisa" och "inkludering". Människorättsdimensionen inkluderar frågorna om "ansvar" och "transparens". Hälsodimensionen inkluderar ämnena "arbetsskydd" och "bekymmersamma ämnen". I mitten av hexagonen står det "Nya dimensioner Hållbarhet 2025".
Målvisionen "Nya dimensioner — Hållbarhet 2025".

Hållbarhet definieras ofta som en balans mellan ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Samtidigt har hållbarhet blivit ett etablerat begrepp på kapitalmarknaderna under förkortningen ESG (environment, social, governance) (miljö, sociala aspekter, styrning). Vår omfattande förståelse för hållbarhet kombinerar båda dessa tillvägagångssätt. Det formar vår hållbarhetsledning, ger en tydlig orientering på alla nivåer och säkerställer att våra åtgärder är effektiva. I enlighet med detta, genom att agera på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt vill vi förbättra människors livskvalitet och trygga försörjningen för nuvarande och framtida generationer.

Vår målvision "Nya dimensioner — Hållbarhet 2025" översätter denna ambition till konkreta termer. Dessa mål, härledda från megatrenderna som påverkar vårt företag och resultaten av vår väsentlighetsanalys, sätter ramarna för vår verksamhet under de kommande åren.

Fakta och siffror

Öppen och ärlig, heltäckande och transparent – det är riktmärket för vår hållbarhetsrapportering. Vi vill trots allt vara en partner i samhället som inte bara är ansvarsfull, utan också pålitlig.

Bosch hållbarhetsrapport

Aktuell hållbarhetsrapport

Med vår årliga faktabok gör vi våra handlingar transparenta – heltäckande och jämförbara, i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Våra värderingar – vår grund

Våra värderingar avspeglar hur vi bedriver vår verksamhet – vår yrkesetik i arbetet med affärspartner, investerare, medarbetare och samhälle.

Framtid och fokus på resultat

Våra aktiviteter är resultatfokuserade. På så sätt säkrar vi vår framtid. Det skapar också en sund grogrund för företagets och stiftelsens sociala åtaganden.

Ansvar och hållbarhet

Vi agerar försiktigt och ansvarsfullt till förmån för samhället och miljön.

Initiativ och målmedvetenhet

Vi agerar på eget initiativ, tar entreprenöriellt ansvar och strävar medvetet mot våra mål.

Öppenhet och förtroende

Vi kommunicerar viktiga företagshändelser öppet och i god tid. Det är den bästa förutsättningen för en förtroendefull relation.

Ärlighet

Vi behandlar medarbetare och affärspartner öppet och ärligt och ser detta som en hörnsten i företagets framgång.

Pålitlighet, trovärdighet och lagenlighet

Vi lovar bara sådant som vi kan hålla. Vi håller fast vid ingångna avtal och vi följer lagen i alla affärstransaktioner.

Mångfald

Vi uppskattar och uppmuntrar mångfald. Den berikar oss och är avgörande för vår framgång.

Bild av Robert Bosch

På lång sikt kommer ärlighet och hederlighet i affärer alltid att vara lönsammast.

Robert Bosch, 1921
Logotypen "We are Bosch" på Boschs testanläggning i Yakeshi i Kina.

We are Bosch

Vår missionsförklaring beskriver vår drivkraft, vad vi har gemensamt och vad vi står för. Vi vill lämna ett bestående intryck i världen med hjälp av ett unikt och framstående team.

Efterlevnad – även utanför företagets gränser

Efterlevnad (compliance) avser efterlevnad av lagkrav och företagsriktlinjer. Hos Bosch är detta en integrerad del av våra företagsvärderingar. För detta ändamål har vi otvetydigt definierat vår ståndpunkt om juridiska krav och etiska frågor i vår globalt tillämpliga uppförandekod. Tillsammans med Boschs värderingar ger det en grund som vi tror är nyckeln till Boschs framgång i affärer. Eftersom ansvarsfullt och lagligt uppförande är viktigt utanför företagets gränser, har vi formulerat våra förväntningar på våra affärspartners i en motsvarande uppförandekod.

Dr Stefan Hartung
Dr Stefan Hartung, koncernchef
Affärsuppförandekod

Affärsuppförandekod

Uppförandekod för affärspartners

Uppförandekod för affärspartners

Företagsomfattande efterlevnadshanteringssystem

Boschs efterlevnadsledningssystem tillhandahåller ett bindande ramverk över hela världen för att främja efterlevnadsuppförande och tjänar till att minska efterlevnadsrisker. Den utgör grunden för ett effektivt genomförande av externa och interna krav och definierar minimikrav för processer som är relevanta för efterlevnad. Dessa inkluderar olika förebyggande- och kontrollåtgärder samt det interna Bosch visselblåsarsystemet. Samarbetspartners, affärspartners och tredje parter kan använda detta system när som helst för att rapportera bristande efterlevnad, anonymt om de så önskar.

Vanliga frågor

Efterlevnad innebär att följa gällande lagar och företagets regler. Med andra ord måste all affärsverksamhet i Bosch-koncernen och dess medarbetare följa alla lagenliga krav, uppförandekoden och alla andra riktlinjer och centrala direktiv som har med ämnet att göra (principen om efterlevnad).

Efterlevnad som ämne gäller för alla anställda eftersom alla påverkas – direkt eller indirekt – av regelbrott. Å ena sidan kan lagbrott leda till åtal beroende på brottets art. Å andra sidan kan brott mot efterlevnadsprincipen innebära ekonomisk skada och skada företagets rykte. Resultatet är en försämring av företagets affärseffektivitet och därmed försämrad framgång. Efterlevnad berör även affärsrelationer mellan Bosch och tredje part. Bosch vill inte vara del i andra parters brott mot efterlevnadsprincipen.

Det är upp till varje medarbetare att rapportera eventuella brott mot principen om efterlevnad. På så sätt hjälper alla till att lindra konsekvenserna av sådana brott och förhindra liknande beteenden i framtiden. Det gäller även för affärspartner och utomstående.

• Alla medarbetare, även praktikanter och doktorander

• Externt anställda medarbetare såsom anställda som arbetar hos externa leverantörer

• Alla affärspartner – leverantörer, kunder, samriskpartner med mera

• Alla utomstående

Det är viktigt att rapportera sådant som tyder på lagbrott – stöld, bedrägeri, mutor med mera – eller systematiska brott mot lagar eller företagets regler, exempelvis avsiktliga och långvariga kvalitets- eller säkerhetsbrister eller brott mot uppförandekoden.

Ja. Compliance-cheferna ansvarar för att bedriva utredningar, samla bevis som kan presenteras i en domstol och vidta åtgärder som bedöms vara nödvändiga. De får hjälp av experter inom specialistavdelningar med den utbildning och de behörigheter som behövs.

De som rapporterar möjliga regelbrott i god tro behöver inte vara oroliga för ofördelaktig behandling från företagets sida.

Ja, rapporter kan skickas anonymt via Boschs hotline för regelefterlevnad. Det går att skapa en säker brevlåda i verktyget och interagera anonymt med compliancemedarbetaren.

Compliancemedarbetaren ansvarar för att inleda en utredning av de misstänkta regelbrotten och ser till att frågan utreds, med hjälp av Boschs specialistavdelningar eller externa specialister om det behövs.

Alla rapporter om möjliga regelbrott och åtgärderna som vidtagits måste dokumenteras av compliancemedarbetaren. Den rapporterande personen får fråga om utredningsförloppet med hänsyn till de involverade parternas rättmätiga intressen. Om en undersökning läggs ner på grund av att inget regelbrott kan styrkas så meddelas personen ifråga om denne ombetts att kommentera utredningen eller har begärt information om den.

Alla rapporter om möjliga regelbrott innebär vanligen att personuppgifter delges. Mottagningen och behandlingen av sådana rapporter kräver därför att personerna som lämnar rapporterna bekräftar att de tagit del av sina rättigheter enligt dataskyddslagarna och godkänner att deras personuppgifter används i undersökningen av regelefterlevnadsfrågan. Detta gäller inte för rapporter som lämnats in anonymt.

Kontakta Bosch

Vi ser fram emot att höra från dig.

Telefon

Skicka meddelande

Chatta med oss!

Har du några frågor eller förslag? Välkommen att chatta med oss helgfria vardagar 08.00-17.00.