Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Webbplatsen använder cookies som hjälp för funktioner, användning och statistik. Du kan när som helst ändra inställningen genom att klicka på ”Ändra inställningar”. Klicka på ”Jag godkänner” om du godkänner att cookies används på dessa sätt.

Sekretessförklaring

Datasäkerhetspolicy för Robert Bosch AB

Robert Bosch AB (i fortsättningen ”Bosch” resp. ”vi” eller ”oss”) är glada över att du besöker våra webbplatser och våra mobila applikationer (som vi gemensamt brukar kalla vårt ”onlineutbud”) och att du är intresserad av vårt företag och våra produkter.

Bosch respekterar din integritet

I våra affärsprocesser är vi mycket måna om att din integritet skyddas vid behandlingen av personuppgifter och vi lägger stor vikt vid skydd av affärsuppgifter. Vi behandlar de personuppgifter som samlas in när du besöker vårt onlineutbud konfidentiellt och alltid enligt gällande lagbestämmelser.

Dataskydd och informationssäkerhet är en del av vår företagspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för bearbetningen av dina uppgifter är Robert Bosch AB; Eventuella undantag förklaras i denna information om dataskydd.

Våra kontaktuppgifter:

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15
164 26 Kista
Telefonnummer: +46 8 750 15 00

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Kategorier av uppgifter som behandlas

Följande kategorier av uppgifter behandlas:

• Kommunikationsuppgifter (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, adress, IP-adress)

• Grunduppgifter för avtal (avtalsförhållande, produkt- eller avtalsintressen)

• Kundhistorik

• Uppgifter om fakturering och betalning i samband med avtal

• Uppgifter för planering och styrning

• Rörelsedata

• Inhämtade upplysningar (från tredje part, t.ex. kreditupplysningsföretag eller från offentliga register)

Principer

Till personuppgifter räknas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person, alltså till exempel namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, uppgifter om avtal, bokningar och betalningar, som är uttryck för en persons identitet. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adress) endast när det finns rättslig grund eller när du har gett oss ditt uttryckliga samtycke, till exempel i samband med att du registrerar dig.

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Mer information om ändamål med behandlingen och tillhörande rättslig grund finns i detta avsnitt.

– För att upptäcka störningar och av säkerhetsskäl

(rättslig grund: uppfyllande av våra rättsliga skyldigheter inom datasäkerhetsområdet och berättigat intresse i åtgärdande av störningar och i säkerheten i vårt utbud).

– Bevaka och skydda våra intressen

(rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för att bevaka och skydda våra intressen).

Loggfiler

Så fort du använder internet överför din webbläsare automatiskt viss information, information som vi sparar i så kallade loggfiler.

Vi sparar loggfilerna en kort tid för att kunna åtgärda fel och av säkerhetsskäl (t.ex. för att få information om försök till attacker) och sedan raderar vi dem. Loggfiler som måste sparas under längre tid för bevisändamål är undantagna från raderingen tills den aktuella händelsen är slutgiltigt uppklarad. I vissa fall kan även loggfilerna komma att överföras till utredande myndigheter.

Loggfilerna används även för analysändamål (utan eller med förkortad IP-adress). För mer information om detta, se avsnittet Webbanalys.

I loggfilerna sparas i synnerhet följande information:

• IP-adressen (internetprotokolladress) på den terminalutrustning som används för att få åtkomst till onlineutbudet

• Internetadressen till den webbplats på vilken onlineutbudet har öppnats (så kallad käll- eller hänvisningsadress)

• Namnet på tjänsteleverantören via vilken åtkomsten till onlineutbudet sker

• Namn på filer och information som öppnas

• Datum och klockslag för öppnandet samt hur länge det pågick

• Överförd datamängd

• Operativsystem och information om använd webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)

• http-statuskod (t.ex. ”Begäran slutförd” eller ”Det gick inte att hitta begärd fil”).

Barn

Detta onlineutbud är inte avsett för barn under 16 år.

Överföring av uppgifter

Överföring av uppgifter till andra personuppgiftsansvariga

Normalt överför vi endast dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga om det krävs för fullgörande av avtal, om vi eller aktuell tredje part har ett berättigat intresse i överföringen eller om du har lämnat ditt samtycke till överföringen.

Tjänsteleverantör (allmänt)

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för bland annat försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningshantering, programmering, värdtjänster och telefonjourtjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer med stor omsorg och kontrollerar regelbundet att de lever upp till sina åtaganden, i synnerhet när det gäller en noggrann och säker hantering av de uppgifter som finns sparade om dig. Samtliga tjänsteleverantörer som vi anlitar har förbundit sig att följa gällande lagar och sekretessbestämmelser. Tjänsteleverantörerna kan också vara andra företag inom Bosch-koncernen.

Hur länge får uppgifterna sparats Lagringstider

I normala fall sparar vi bara dina uppgifter så länge det behövs för att kunna tillhandahålla vårt onlineutbud och tillhörande tjänster eller så länge vi har ett berättigat intresse i den fortsatta lagringen av uppgifterna.

Webbanalys

Vi är beroende av statistisk information om hur vårt onlineutbud används för att kunna göra det mer användarvänligt och för att göra målgruppsmätningar och marknadsundersökningar.

För att kunna göra det använder vi webbanalysverktygen som beskrivs i detta avsnitt.

De användarprofiler som dessa verktyg skapar med hjälp av analyscookies eller genom att analysera loggfilerna kombineras inte med personuppgifter. När det gäller användarens IP-adress används den antingen överhuvud taget inte alls av verktyget eller förkortas omedelbart efter insamling.

Leverantören av detta verktyg behandlar uppgifter som personuppgiftsbiträde endast på instruktion från oss och inte för egna ändamål.

Under varje verktyg hittar du information om den aktuella leverantören och hur du kan motsätta dig att verktyget ska samla in och behandla uppgifter.

På verktyg som arbetar med opt-out cookies är det viktigt att tänka på att avanmälansfunktionen (opt-out) är enhets- eller webbläsarberoende och normalt endast gäller just den enhet eller den webbläsare som används. Om du använder flera enheter eller webbläsare måste du upprepa avanmälan på alla enheter och alla webbläsare du använder.

Dessutom kan du förhindra att det över huvud taget skapas användarprofiler genom att avaktivera användningen av cookies. Mer information om detta hittar du i avsnittet Stänga av och radera cookies.

Sociala plugin-program

I vårt onlineutbud använder vi så kallade sociala plugin-program från olika sociala nätverk. I det här avsnittet beskrivs de olika plugin-programmen.

Plugin-programmen utgör fristående utvidgningar från leverantörerna av de sociala nätverken. Vi kan därför inte påverka i vilken omfattning uppgifter samlas in och sparas på detta sätt.

Om du inte vill att leverantörerna av sociala nätverk ska samla in och eventuellt spara eller använda uppgifter från detta onlineutbud ska du inte använda plugin-programmen.

Plugin-program från Facebook

Facebook drivs under namnet www.facebook.com av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, och under namnet www.facebook.de av Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland (”Facebook”). En översikt över plugin-programmen från Facebook och hur de ser ut hittar du här: http://developers.facebook.com/plugins; Information om dataskydd hos Facebook hittar du här: http://www.facebook.com/policy.php.

Plugin-program från Twitter

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”). En översikt över plugin-programmen från Twitter och hur de ser ut hittar du här: https://twitter.com/about/resources/buttons; Information om dataskydd hos Twitter hittar du här: https://twitter.com/privacy.

Plugin-program från Google+

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”) . En översikt över plugin-programmen från Google+ och hur de ser ut hittar du här: https://developers.google.com/+/plugins; Information om dataskydd hos Google+ hittar du här: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

YouTube

Detta onlineutbud använder videoplattformen YouTube, när du öppnar en sida i vårt utbud överförs uppgifter till YouTube. Vi har inget ansvar för den behandling av uppgifter som sker hos YouTube.

Externa länkar

Vårt onlineutbud kan innehålla länkar till webbplatser från tredje part. Vi har inget ansvar för den behandling av personuppgifter som dessa tredje parter utför.

Säkerhet

Vi uppfyller alla tekniska och organisatoriska krav för att säkerställa en adekvat skyddsnivå.

Användarens rättigheter

För att åberopa dina rättigheter, använd uppgifterna i avsnittet Kontakt. Försäkra dig om att vi i samband med detta entydigt kan definiera dig som person.

Rätt att få tillgång till information:

Du har rätt att få information av oss beträffande hanteringen av dina uppgifter. Här kan du åberopa rätten att få tillgång till de personuppgifter som samlats in om dig och få reda på hur de behandlas.

Rätt till rättelse och radering:

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter och, under förutsättning att lagkraven är uppfyllda, kompletterar eller raderar dina uppgifter. Detta gäller inte uppgifter som krävs för bokförings- och redovisningsändamål eller som enligt lag måste sparas en viss tid. Så länge åtkomst till sådana uppgifter inte är nödvändig är dock hanteringen av dem begränsad (se nedan).

Begränsning av behandling:

Under förutsättning att lagkraven är uppfyllda kan du begära av oss att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Invändning mot behandling av uppgifter:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Invändning mot direktmarknadsföring:

Du kan också när som helst lämna in en invändning mot att dina personuppgifter behandlas i marknadsföringssyfte (”Reklaminvändning”). Observera att det av organisatoriska skäl kan uppstå en överlappning mellan ditt återkallande och användningen av dina uppgifter inom ramen för en redan påbörjad marknadsföringskampanj.

Invändning mot behandling av uppgifter vid rättslig grund ”berättigat intresse”:

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter såvida den baseras på rättsliga grunden berättigat intresse. Då slutar vi att behandla dina uppgifter, såvida vi inte kan påvisa att vi enligt gällande lagstiftning har tvingande berättigade skäl för ytterligare behandling som väger tyngre än din invändning.

Återkallande av samtycke:

Om du har gett oss ditt samtycke till att vi får behandla dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke med gällande verkan. Detta påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina uppgifter fram till återkallandet.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet:

Du har rätt att inge klagomål till en dataskyddsmyndighet. Du kan då vända dig till den dataskyddsmyndighet som ligger närmast den ort där du bor eller till den dataskyddsmyndighet som ansvarar för oss.

Denna är:

Datainspektionen
Drottninggatan 29
140 20 Stockholm
Tele: 08-657 61 00
E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se

Ändring av information om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder när detta är nödvändigt på grund av den tekniska utvecklingen. I dessa fall kommer vi också att uppdatera vår information om dataskydd. Utgå därför alltid från den aktuella versionen av vår information om dataskydd.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss på den adress som finns angiven i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

För att åberopa dina rättigheter och rapportera incidenter som rör dataskydd, vänligen använd följande länk:

https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz

Gällande förslag och klagomål beträffande behandling av dina personuppgifter rekommenderar vi att du vänder dig till koncernansvarig för datafrågor:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
GERMANY

eller

mailto:DPO@bosch.com

Uppdaterad: 2018-07-06